Jak przywabić ptaki na nasze podwórko

Wysypywanie karmy dla ptaków to tylko je­den ze sposobów przywabiania ich na nasze podwórko. Ptaki mają jednak i inne wyma­gania. Rośliny, krzewy i drzewa dostarczają im miejsca na budowę gniazd, są źródłem pożywienia i chronią je. My możemy dać ptakom to, czego same nie znajdą. Na ob­szarach suchych będzie to woda, a na pu­stych - drzewa. Posadzone przez nas kwia­ty, krzewy i kwitnące drzewa dostarczą ziaren i owoców, którymi ptaki będą poży­wiać się w lecie. A czy wiecie, że zimą trze­ba zapewnić ptakom nie tylko pożywienie, ale też schronienie? Domki z grzędami bar­dzo różnią się od budek lęgowych, w których ptaki zamieszkują w miesiącach letnich. Jest wiele rzeczy, które możemy zrobić, aby pomóc przetrwać ptakom przez cały rok. Można na przykład posadzić w ogrodzie ognik, którego owoce - jagody pomogą ptakom przetrwać zimę, albo gęste krzewy, które ochronią je przed zimnym wiatrem. Dużym problemem jest utrzyma­nie z dala od gniazd miejscowego kocura, a także innych drapieżników, wykradają­cych karmę lub młode z gniazd. To tylko nieliczne sprawy, jakie czekają nas, jeśli chcemy stworzyć ptakom przyjazne siedli­sko i przywabić je na nasze podwórko. Z drugiej strony, kompozycja właściwych krzewów, roślin i kwiatów podnosi wartość posesji, tak więc robimy dużo więcej niż tyl­ko tworzenie atmosfery i siedlisk potrzeb­nych ptakom do przeżycia.


Domki z grzędami dają ptakom schronienie zimą.

Rodzaje pożywienia dla ptaków

Ptaki lubią różnorodne pożywienie: zwykłą karmę dla ptaków, masło orzechowe, łój, krakersy. Uwielbiają też szaszłyki zrobione z kawałków pomarańczy i jabłek. Czy lubisz herbatniki, kruche ciasteczka i pączki? Pta­ki lubią, choć są dla nich szkodliwe, i mo­żesz wierzyć lub nie, jedzą nawet tłuczone ziemniaki.

U ptaków, szczególnie tych mniejszych, tempo przemiany materii i zapotrzebowanie energetyczne jest bardzo duże. Aby przeżyć, ptaki muszą codziennie dostarczyć organi­zmowi ilość pożywienia równą od 40% do 75% swojej wagi. Przy takim tempie proce­sów metabolicznych człowiek ważący około 80 kg musiałby codziennie zjadać od 32 do 60 kg pożywienia, aby zachować sprawność. Chociaż ptaki zjadają najróżniejsze pokar­my, zazwyczaj trzymają się swoich ulubio-


nych produktów. Należy więc rozważnie do­bierać pokarm, aby ptaki się nim zaintere­sowały. Najlepiej przygotować niewielki wybór nasion i umieścić każdy ich rodzaj w innym karmniku. Druga możliwość, gdy mamy tylko jeden karmnik, to przygotowa­nie własnej mieszanki, składającej się z ka­szy kukurydzianej i gryczanej, prosa i na­sion słonecznika.

Ptaki uwielbiają łój - tłuszcz o twardej konsystencji odcinany z wołowiny lub ja-gnięciny. Do stopionego łoju można też do­dać ziarna i resztki tłuszczu z innych po­traw. Taka karma wymieszana z masłem orzechowym i różnymi ziarnami jest wyjąt­kowo smakowita. Trzeba pamiętać, aby po­dawać ją tylko jesienią i zimą, gdy tempera­tura jest niska, ponieważ w letnim słońcu łój szybko jełczeje.

Niektóre ptaki owadożerne, na przykład kowaliki, sikory i dzięcioły potrzebują łoju, który zimą zastępuje im owady. Kolejnym ważnym źródłem energii są orzechy. Pamię­tajcie, że wiewiórki także bardzo je lubią.

Ochrona przed drapieżnikami i intruzami

Ptaki, zwłaszcza małe, potrzebują schronie­nia, gdzie nie będą się obawiać kotów, łasic czy innych podejrzanych nocnych intruzów. Owinięcie dolnej części pnia drzewa folią aluminiową uchroni ptaki przed większo­ścią napastników. Dobrze jest też przyczepić dzwonek do obróżki kota i umieścić metalo­we osłony wokół dolnych części karmników i budek lęgowych. Metalowy słupek jako podstawa na pewno zniechęci większość ewentualnych drapieżników.

Utrzymanie wiewiórek z dala od karmni­ków dla ptaków to kolejny problem. Te ma­łe gryzonie potrafią sobie poradzić niemalże ze wszystkimi mającymi je odstraszyć prze­szkodami. Zawieszając karmnik na gałęzi drzewa nie należy używać liny. Wiewiórki to bardzo sprytne stworzenia i wiedzą, że trze­ba ją przegryźć. Trzeba użyć drutu lub łań­cucha, a następnie w połowie odległości karmnika od ziemi dodać folię aluminiową lub przegrodę w postaci na przykład meta-


lowego wieczka od puszki po farbie. Najlep­szy znany mi sposób utrzymywania wie­wiórek z dala od karmników to zbudowanie łatwo dostępnego karmnika dla wiewiórek i stałe napełnianie go kukurydzą lub innymi ziarnami. Pokrycie karmnika dla ptaków wieloma warstwami folii spowoduje, że bę­dzie on trudno dostępny dla wiewiórek i po­zostaną one na swojej części podwórka.


„Lepsze" i „gorsze" ptaki

Niektóre ptaki, niezależnie od swojej urody, uroku i miłego wyglądu, są uciążliwymi gośćmi na naszym podwórku. Kawki, na przykład lubią budować gniazda w komi­nach, co może być przyczyną pożaru lub za­dymienia pomieszczeń, gdy zechcemy zimą rozpalić ogień w kominku. Należy założyć na kominy osłony uniemożliwiające budowę w nich gniazd. Wróble budują gniazda wszę­dzie, nawet na strychu, jeśli mogą się tam dostać. Zazwyczaj pojawiają się pierwsze, dlatego trzeba je zniechęcić przed zajmo­waniem gniazd innych ptaków. Wróble za­zwyczaj unikają wiszących karmników, więc instalując je możemy sprawić, aby oczeki­wane przez nas ptaki mogły zamieszkać tam, gdzie chcemy. Wszystkie agresywne ptaki zmonopolizują karmnik, nie dopuszczając do niego tych bardziej płochliwych. Należy na­pełniać karmniki o różnych porach. Sójki i szpaki zazwyczaj jadają w późniejszej po­rze dnia. Sikory i inne mniejsze ptaki poży­wiają się wcześniej.

Porady i wskazówki konstrukcyjne

Jeśli umieszczamy jakiś element na ze­wnątrz, musi on być zarazem odporny na zmienne warunki pogodowe i trwały, aby się szybko nie rozpadł. Obecnie dostępne są w sprzedaży wszelkiego rodzaju produkty stolarskie, odporne na niszczące działanie warunków atmosferycznych. Można dostać impregnowane elementy konstrukcyjne, któ­re przetrwają 10, a nawet 20 lat w deszczu i w śniegu. Nowe produkty chemiczne dosko­nale zabezpieczają drewno przed butwie-nieni i naprawdę nie wymagają poprawek. Na kolejnych stronach tej książki znajdą się wskazówki, jakich elementów trzeba użyć, aby karmniki przetrwały wiele, wiele lat.

Elementy drewniane do budowy karmników

Niektóre rodzaje drewna wykazują dużą trwałość w zmiennych warunkach atmosfe­rycznych. W Ameryce stosuje się drewno


sekwoi, cedrowe i cyprysowe, w Europie trwałe drewno daje sosna, modrzew, dąb. Impregnowana ciśnieniowe tarcica rów­nież przeznaczona jest do użytku na ze­wnątrz. Wszystkie te rodzaje drewna nisz­czeją jednak po pewnym czasie, jeśli nie zostaną właściwie zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych. Do budowy wielu karmników opisanych w tej książce wykorzystano właśnie impreg­nowaną ciśnieniowe tarcicę.

Środki konserwujące i wykończeniowe do drewna

Impregnaty i farby dzielą się na wodoroz­cieńczalne i oleiste (rozpuszczalnikowe). Zazwyczaj termin żywica alkidowa odnosi się do produktów rozpuszczalnikowych,

a akrylowa do wodorozcieńczalnych. Z tych dwóch typów produkty akrylowe są trwal­sze, mniej kłopotliwe w użyciu i łatwiejsze do zmycia. Zazwyczaj wybieramy produkt, który wsiąka w drewno, wnikając w komór­ki i włókna, przesyca kolejne warstwy, wy­pełnia nierówności i tworzy trwałą warstwę uszczelniającą i wykończeniową. Zwykłe farby stosowane we wnętrzach na ogół nie nadają się do tego celu, gdyż drewno naj­pierw należałoby poddać wstępnej chemicz­nej obróbce. Najlepiej więc stosować spe­cjalne impregnaty i środki konserwujące do drewna. Można też zastosować lakiery do robót zewnętrznych, ale nie zabezpieczają one drewna tak dobrze jak produkty specja­listyczne.


Drobne wyroby metalowe, elementy łączące, narzędzia ręczne

Na zewnątrz na ogół stosuje się elementy metalowe ocynkowane. Ja do łączenia wszystkich elementów zewnętrznych uży­wam wkrętów oksydowanych lub z powłoką nakładaną galwanicznie, która nie odprysku-je i nie łuszczy się, jak to czasami ma miej­sce w przypadku produktów ocynkowanych, barwiących wtedy drewno na czarno pod wpływem wilgoci. Na zewnątrz zawsze trzeba stosować odporne na korozję lub nie­rdzewne wkręty i okucia metalowe, ponie­waż bardzo szybko korodują. W takiej sytua­cji najlepiej użyć wyrobów mosiężnych lub nierdzewnych. Można też zastosować okucia


metalowe i wkręty pokryte warstwą cynku, ale nie są one tak trwałe jak mosiężne, z me­tali lekkich lub ze stali szlachetnych.

Do prac zewnętrznych stosuje się kleje epoksydowe (bardzo drogie), kleje wodood­porne, różnorodne nowe cudowne produkty i silikon. Ja stosuję silikon, ponieważ nie tyl­ko świetnie skleja elementy drewniane, ale też jest bardzo dobrym uszczelniaczem.

Potrzebne będą też linijki, przymiar kątowy, kalka maszynowa przy niektórych projektach, papier ścierny w większości przypadków, ołówki i oczywiście gumki do ścierania, gdy zdarzy się błąd. Niezbędna jest także wiedza lub dostęp do źródła in­formacji na temat podstawowych prac sto­larskich.


Karmnik z butelki po wodzie mineralnej

Wykonanie tego karmnika jest jednym z łatwiejszych zadań. Jest to też do­skonały projekt do wspólnej pracy dla rodzica i dziecka. Najlepiej zawie­sić go tuż nad kuchennym oknem, przez które będzie widać z bliska poży­wiające się mniejsze ptaki. Za pomocą kilku podstawowych narzędzi w ciągu niecałej godziny można wykonać pojemnik na karmę. Wystarczy go napełnić i czekać, aż ptaki przylecą się posilić.


MATERIAŁY l ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:

        listwa sosnowa o wymiarach 12x25x1 50 mm

        1 element sosnowy o wymiarach
25x50x150 mm - przednia ścianka
podtrzymująca drążek

ELEMENTY METALOWE l INNE MATERIAŁY:

        1 plastikowa butelka po wodzie mineralnej
o pojemności 2 litrów

        2 małe wkręty do drewna z oczkami

        3 mosiężne wkręty 0 6 i długości 13 mm

        klej silikonowy

        drewniany kołek 0 6 mm o długości 100 mm


OPIS WYKONANIA:

1      Zanurzamy 2-litrową butelkę po wodzie
mineralnej w gorącej wodzie. Kiedy klej
podtrzymujący etykiety  rozpuści  się,
usuwamy naklejki.

2      Odcinamy nożycami górną część butelki,
nadając jej taki kształt jak na rysunku.
Z jednej strony wycinamy plastik nieco
głębiej, aby powstał daszek, który ochro­
ni ptaki przed deszczem.


 NIEZBĘDNE NARZĘDZIA:

       wiertarka

       nożyce duże

       wkrętak

       wyrzynarka elektryczna
lub piła do otworów 3     Robimy  przednią  ściankę  karmnika.
Nadajemy jej kształt półkola i rozmiar
pasujący do rozmiarów butelki (patrz ry­
sunek obok). Najlepiej zrobić wcześniej
rysunek i wyciąć ściankę z kartonu, aby
dokładnie sprawdzić, czy pasuje do bu­
telki.

4     W bocznej ściance wiercimy otwór o śred­
nicy 6 mm na drążek, na którym będą sia­
dały ptaki. Odcinamy drążek o średnicy
6 mm i długości 100 mm, a przed włoże­
niem do otworu smarujemy jego koniec
klejem.

5     Odmierzamy i odcinamy sosnową listwę,
umieszczamy wewnątrz butelki i wkrę­
camy małe śruby z oczkami.  Uwaga:
przed wkręceniem śrub trzeba wcześniej
zrobić odpowiednie otwory w plastiku.

6     Umieszczamy przednią ściankę z drąż­
kiem we właściwej pozycji i przykręca­
my trzema mosiężnymi wkrętami 0 6 dłu­
gości 13 mm.

7     Zawieszamy karmnik na gałęzi drzewa
na nylonowym sznurku. Napełniamy go
karmą i czekamy, aż przylecą ptaki i roz­
poczną ucztę.


O

o


  


Karmnik ze słoja po ogórkach konserwowych

Zamiast wyrzucać niepotrzebny już słój po ogórkach konserwowych, moż­na zrobić z niego dozownik karmy dla ptaków. Po usunięciu w gorącej wo­dzie papierowych nalepek i zrobieniu obudowy z kilku kawałków drewna z odpadów, powstanie bardzo funkcjonalny i cieszący oko karmnik. Można go zrobić w weekend z dziećmi, pokazując im podstawowe prace stolarskie i angażując do pomocy małym fruwającym przyjaciołom.


MATERIAŁY l ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:

Deska 25x150x900 mm z impregnowanej ciśnieniowe tarcicy na:

        2 elementy o wymiarach 150x 190 mm -
górna i dolna część obudowy dozownika

        1 element o długości 250 mm - tylna ścianka
obudowy

        2 kwadratowe listwy o przekroju 20x20 mm
i długości 1 50 mm drążki do siadania

dla ptaków

    l element o wymiarach 90x 1 50 mm

na część środkową podtrzymującą dozownik

METALOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE l INNE MATERIAŁY:

        4 drewniane kołki 006 mm o długości 50 rnm

        2 haczyki zaokrąglone 13 mm

        6 wkrętów 40 mm, nierdzewnych

        taśma gumowa lub sznurek

        klej silikonowy

        słój po ogórkach konserwowych

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA:

        wiertarka i wiertło łopatkowe 25 mm

        wkrętak

        młotek

        piła ręczna lub wyrzynarka


OPIS WYKONANIA:

Można wykorzystać stój z szeroką szyjką

0  dowolnej wielkości. Trzeba tylko pamię­
tać, aby tylna ścianka karmnika była dłuż­
sza o 25 mm od jej wysokości, co ułatwi
wkładanie i wyjmowanie go z karmnika, gdy
będzie potrzeba.

1      Odmierzamy i wycinamy wszystkie po­
trzebne do budowy karmnika elementy.
Środkowa część podtrzymująca słoik
musi odpowiadać jego rozmiarowi.

2      Mocujemy klejem i śrubami środkową
część  podtrzymującą  słoik  do  tylnej
ścianki karmnika. Proponuję nawiercić
otwory pilotujące, używając najpierw po-
głębiacza stożkowego.

3      Umieszczamy tylną ściankę karmnika na
dolnej i łączymy je. Ustawiamy słój na
dolnej ściance dnem do góry i obrysowu-
jemy jego szyjkę na dolnej ściance.

4      Zdejmujemy dolną ściankę i nawiercamy
w niej trzy 25 mm wgłębienia, takie jak
na rysunku poniżej.


 25 mm


E E o


150 mm


5    Przytwierdzamy dolną i górną ściankę do
krawędzi części tylnej klejeni i wkrętami.

6    Z drewnianego drążka o średnicy 6 mm
odcinamy cztery 50 mm kołki.

7    Do bocznej części dolnej ścianki karmni­
ka przykładamy kwadratową listewkę,
na której będą siadać ptaki, i w odleg­
łości około 25 mm od brzegu z jednej,
a potem z drugiej strony wiercimy otwór
o średnicy 6 mm, nawiercając jednocze­
śnie otwory o głębokości 13 mm w bocz­
nej ściance karmnika. To samo robimy
z drugiej strony.


8      Smarujemy końce kołków i otwory kle­
jem.  Umieszczamy kołki w otworach
bocznej ścianki karmnika, a następnie
przymocowujemy przygotowane listew­
ki. Powinny one znajdować się w odleg­
łości 25 mm od bocznej części ścianki
karmnika.

9      W element podtrzymujący słój pośrodku
wkręcamy po bokach 13 mm haczyki.

10    Napełniamy   słój   karmą   dla   ptaków
i przymocowujemy go do karmnika taś­
mą gumową lub sznurkiem. Końce taśmy
lub sznurka przywiązujemy mocno do
haczyków.

 

8            Mocujemy karmnik do ściany budynku
lub umieszczamy go na słupku. Jeśli za­
mocujemy karmnik na metalowym słup­
ku, wiewiórki nie będą miały do niego
łatwego dostępu.


Altana dla ptaków

Śmiało można powiedzieć, że ten projekt to kategoria S wśród karmników. Jest on tak duży, że pomieści się w nim kilka ptaków naraz. Górę można zdejmować, co pozwala swobodnie napełniać umieszczony w środku do­zownik karmy. Szczególnego uroku dodaje mu ażurowa barierka wokół podstawy, a barierka, daszek kryty gontem i dekoracyjny gzyms będą na pewno przyciągać uwagę wszystkich w sąsiedztwie.


waniu listew powstanie otwór pasujący do kwadratowego słupka - o przekroju 10/10 cm.

!   Z tarcicy 25x203 mm odcinamy kawałek

0 długości 380 mm. Klejem i wkrętami
mocujemy do niego pośrodku zmontowa­
ne uprzednio listwy. Będzie to podstawa
karmnika.

J  Z materiału 50x100 mm odmierzamy

1 odcinamy 8 elementów o kwadrato­
wym przekroju porzecznym 32x32 mm
i 240 mm długości na kolumienki altany.


śruby z wpuszczanym łbem


4     Klejem i wkrętami mocujemy kolumien­
ki do podstawy. Pamiętajmy o nawierce­
niu pogłębiaczem otworów pod łby wkrę­
tów. Kolumienki umieszczamy w rogach
i pośrodku boków podstawy.

5     Odmierzamy i wycinamy wsporniki da­
chu w taki sposób, jak pokazano na ry­
sunku. Tniemy każdy koniec pod kątem,
a następnie klejem, gwoździami 20 mm
i wkrętami mocujemy do kolumienek.
Czekamy, aż klej wyschnie.


jących boków listwy prostokątne rowki

0  szerokości brzeszczotu piły lub 3 mm,
tak jak widać na ilustracji. Tniemy listwę
poprzecznie na cztery części o długości
356 mm każda. Będą to słupki podtrzy­
mujące ścianki dozownika karmy.

7 Wycinamy ze szkła akrylowego cztery ścianki dozownika karmy o wymiarach 100x343 mm. Smarujemy rowki słupków

1     brzegi ścianek klejem. Wsuwamy ścian­
ki w rowki, tak jak pokazano na rysunku.
Ścianki nie powinny sięgać do samego
dołu. Trzeba zostawić co najmniej 15-mi-
limetrową szczelinę, aby ziarno wysypy­
wało się z dozownika. Czekamy, aż klej
wyschnie.

Ustawiamy dozownik pośrodku podstawy. Łączymy go z podstawą klejem i gwoź­dziami do listew 20 mm, wbijając je uko­śnie. Uwaga: Już na tym etapie pracy można umieścić na dole pośrodku dozow­nika drewniany element w kształcie pira­midy, ułatwiający wysypywanie się ziar­na na zewnątrz. Wystarczy piramidka o wysokości 25 mm. Robimy ją, odcinając klocek z materiału 100x100 mm lub z materiału 50x100 mm.Z materiału 50x100 mm odcinamy kwad­ratową listwę o przekroju 20x20 mm i długości około 1524 mm. Opuszczamy brzeszczot piły stołowej do wysokości 6 mm i robimy pośrodku dwóch sąsiadu-

góra

32 mm

rzut podstawy

.45°


32 mm


górna krawędź ___ \.

380 mm

wspornik daszku


9      z materiału 50x100 mm odmierzamy
i wycinamy elementy gzymsu. Odcinamy
kawałek o wymiarach 32x150 mm, a na­
stępnie rozcinamy go na 8 listewek o gru­
bości 9 mm. Mocujemy je u góry gwoź­
dziami 20 mm i klejem.

10    Odmierzamy i odcinamy górne, dolne
i boczne części obramienia kratownic
z materiału 25x203 mm.

11    Kratownicę robimy w sposób następują­
cy: z materiału 25x203 mm odcinamy
wzdłużnie kawałek o szerokości 64 mm
i długości około 152 mm, ustawiamy pro­
wadnicę piły stołowej w pozycji do cięcia
pod kątem 40°, ustawiamy tarczę pilarki
na wysokość troszeczkę wyższą niż 9 mm
i wykonujemy nacięcia co 6 mm. Odwra-


camy obrabiany element i wykonujemy takie same nacięcia w przeciwnym kie­runku. Szerokość tarczy pilarki wynosi przeważnie 3 mm, tak więc może będzie trzeba wykonać dwa nacięcia obok sie­bie, jeśli nie można regulować szerokości wpustów.

 

12 Przycinamy kratownice do długości 130 mm, przyklejamy je i przybijamy gwoździami do listew do elementów obramowania.•S!

13 Na sklejce o grubości 9 mm zaznaczamy linie przycięcia i wycinamy elementy da­szku. Ustawiamy połacie daszku na wspornikach, tak jak pokazano na rysun­ku, a następnie przyklejamy i przykręca­my wkrętami 25 mm. Uszczelniamy kle­jem silikonowym na złączach. Czekamy, aż klej wyschnie.


J


25 mm

od 13 mm do 19 mm


184 mm


"T"

r


32 mm

szerokość nacięcia 3 mm


 108 mm


387 mm

14 Łączymy naroża daszku na gwoździe do listew 20 mm, wbijając je ukośnie. Do­kładnie szlifujemy papierem ściernym nierówności na górze, tak aby powierzch­nia była gładka. Uwaga: można spiłować końce przed montażem, aby były równe z górną krawędzią daszku. Szlifowanie zajmuje tyle samo czasu.


15 Drewniane gonty wykonujemy w sposób następujący: z deski 50x203 mm odcina­my wzdłużnie listwy o szerokości 44 mm. Faktycznie ich długość wynosi od 184 mm do 190 mm. Ustawiamy prowadnicę na­stawną piły pod kątem 90° i na desce pod­stawy mocujemy listwę - prowadnicę. Wbijamy mały gwoździk w listwę w od­ległości 25 mm od brzeszczotu piły dla ustalenia położenia. Ustawiamy brzesz­czot na wysokości 28 mm. Wycinamy wpusty w listwach co 25 mm. Możemy też dla urozmaicenia wycinać wpusty na przemian co 13 mm i 19 mm. Ostrzeże-

szczelnie-nie klejem silikonowym


Przycinamy listewki z gontami do rozmiarów połaci daszku


 


uszczelniamy klejem silikono­wym naroża daszku


wyszlifujemy

papierem ściernym

nierówności


nie: Sprawdzamy czy wpusty zostały pra­widłowo wycięte, za każdym razem wyłą­czając piłę. Nie wolno przeciągać listwy prowadnicy nad piłą, gdy silnik jest włą­czony.

16    Ustawiamy piłę taśmową, aby materiał
ze zrobionymi wcześniej nacięciami po­
rozcinać na listwy o grubości 5 mm.

17    Listewki z gontami przymocowujemy,
układając je jedna nad drugą od dołu
połaci daszku ku górze. Przyklejamy je
i przybijamy gwoździami 15 mm. Przyci­
namy końce do odpowiednich rozmiarów.profile zwieńczenia X


listwy - profile naroży


E E m m


18    Odmierzamy i odcinamy listewki na obu­
dowę zwieńczenia i naroży daszku. Przy­
klejamy je  i  przykręcamy wkrętami
25 mm. Obficie smarujemy klejem. Po
wyschnięciu nadmiar kleju usuwamy no­
żem.

19    Odmierzamy i odcinamy dwa kawałki
drewna na zatyczkę. Mniejszy element
przyklejamy i przykręcamy pod spodem
pośrodku większego. Wariant: Ja zrobi­
łem skośne cięcia w górnym elemencie
dopasowane do spadku daszku.

20    Malujemy karmnik farbą lub środkiem
impregnującym. Mocujemy go do słupka
i ustawiamy w wybranym miejscu.


21     

 

 

 

 

 

X

©

e                ©

^

 

 

listwy -profile

 

 

zwieńczenia

 

 

dachu

 

e

 

e

\

€=>                  e